Peräkärryn yleiset vuokrausehdot


Teekkarireserviläiset – TERES ry

YLEISET VUOKRAUSEHDOT – Peräkärryn vuokraamiseen

 1. SOPIMUSOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan (Teekkarireserviläiset – TERES ry) ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. 
 2. VUOKRA-AIKA 
  Vuokra-aika alkaa varauksen alkamisesta tai viimeistään hetkestä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy peräkärryn varauksen päättymishetkellä tai viimeistään palautushetkellä.
   
 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 
  Vuokrauksen kohteena on JJ-Trailer 3300 PRO/35 perävaunu rekisterinumero DLE-622, sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä.
 4. PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN
  Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan toimipisteessä ja palautetaan samaan paikkaan viimeistään vuokra-ajan päättyessä. Mikäli muusta luovutus- tai palautuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja etukäteen sovituista kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu. 
 5. VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ 
  Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa peräkärryn käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokraperäkärryä ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida kärryn kantavuus, ja kuorman sidonta, ja ettei mahdollisesti liikkuva kuorma aiheuta kärrylle vahinkoa. Vuokralleottaja on lisäksi velvollinen varmistamaan peräkärryn tieliikennekelpoisuuden aina tieliikenteeseen lähtiessään.
 6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
  Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta, ylikuormasta tai kuorman puutteellisesta sidonnasta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on itse vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa / onnettomuuksissa. Vuokralleottaja vastaa mahdollisista rikemaksuista ja sakoista tai ylikuormamaksuista, jotka hän on saanut vuokrakärryä käyttäessään. 
 7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. 
 8. VAKUUTUKSET 
  Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella. Vahinkotapauksissa vuokralleottaja sitoutuu toimimaan lain edellyttämällä tavalla vuokralleantajan etujen valvomiseksi ja ottamaan välittömästi yhteyden vuokralleantajaan. Peräkärryä ei ole kaskovakuutettu, vaan vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa korjauskustannukset mahdollisessa vahinko- tai onnettomuustilanteessa siltä osin mitä peräkärryn liikennevakuutus ei kata.
   
 9. SOPIMUSRIKKOMUS 
  Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.
 10. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen. 
 11. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA KÄRRYN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. 
 12. RIIDAT 
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.
 13. EHTOJEN HYVÄKSYMINEN
  Vuokralleottaja on lukenut yllä olevat vuokrausehdot ja hyväksyy ne allekirjoittaessaan tämän vuokrasopimuksen.