Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teekkarireserviläiset – TERES ry, ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäsentensä maanpuolustuskykyä ja -tahtoa Puolustusvoimien antamaa sotilaskoulutusta tukien.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä kilpailuja suunnistuksesta, ensiavusta, sotilasjohtamisesta ja muista vastaavista reserviläistaidoista
-järjestää asekäsittely- ja ampumakoulutusta sekä urheiluammuntoja ja kilpailuja ja osallistuu muiden järjestämiin reserviläisammuntakilpailuihin
-ylläpitää ja kehittää jäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa järjestämällä yleiskuntoa kehittäviä urheilutapahtumia ja osallistumalla muiden järjestämiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin
-järjestää ja osallistuu muiden järjestämiin kansallisiin ja kansainvälisiin sotilastaitokilpailuihin ja tapahtumiin
-järjestää muuta samantapaista yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa, joka ei ole hyvän tavan tai vallitsevan yhteiskuntamoraalin vastaista eikä liity puoluepoliittiseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja harjoittamalla majoitus-, opastus-, sekä retkeilyvarusteiden vuokraustoimintaa, järjestämällä maksullisia huvi-, juhla- ja muita samantapaisia tilaisuuksia, näytöksiä ja koulutustapahtumia, sekä harjoittamalla julkaisu-, varojen keräys-, ja arpajaistoimintaa.
Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta ja arvopapereita sekä vastaanottamaan lahjoituksia, apurahoja ja testamentteja.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä asevelvollisuuslain tai lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta tarkoittama reserviläinen, reservistä poistettu tai muu hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) varsinainen jäsen.
Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ilmoitettuun eräpäivään mennessä tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistyksen jäsenyyden myötä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai on toiminut yhdistyksen päämäärien vastaisesti tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tilikauden loppuun mennessä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenrekisterivastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 6.1.-13.3. välisenä aikana ja syyskokous 12.10.-30.11. välisenä aikana hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja ulkojäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokous voi, sen tarpeelliseksi katsoessaan, myöntää läsnäolo- tai puheoikeuden myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen määräämällä tavalla kokoon kutsuttu.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kokouskutsu sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Esitetään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle tilikaudelle
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle tilikaudelle
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet jäsenryhmittäin seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä päivää, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat siirtyvät ylioppilaskunnalle tai muulle ylioppilaskuntaa lähellä olevalle taholle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan tai sen ollessa mahdotonta ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.